WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ I EKONOMICZNEJ 2022 - Kopia - parafia

Parafia
Św. Michała Archanioła
w Czernicy
Przejdź do treści

WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ I EKONOMICZNEJ 2022 - Kopia

ARCHIWUM > 2022 ROK
 


PARAFIA ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W CZERNICY

W Y B O R Y

 
 
D O   P A R A F I A L N E J   R A D Y   D U S Z P A S T E R S K I E J   I   E K O N O M I C Z N E J


 

 
INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA WYBORÓW

 
4 września 2022r. w Parafii Świętego Michała Archanioła w Czernicy odbędą się wybory do PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ (PRD) oraz do PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ (PRE). Kadencja obecnej Rady Parafialnej dobiega końca, w związku z powyższym, zgodnie z wytycznymi Legnickiej Kurii Biskupiej, zobowiązani jesteśmy dokonać wyboru nowego składu PRD i PRE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ostatnią niedzielę sierpnia, po Mszach świętych w Czernicy godz. 8.00 i w Chrośnicy godz. 11.00 przeprowadzone zostaną wybory do powyższych struktur parafialnych.
 
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim wiernym, posiadającym stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii.
 
Każdy mieszkaniec parafii do dnia 25 sierpnia 2022r. ma prawo w formie pisemnej przekazać proboszczowi propozycje kandydatur do PRE i PRD. Ostateczna lista kandydatów zostanie odczytana w niedzielę 28 sierpnia br. podczas ogłoszeń parafialnych. Lista zostanie też wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz umieszczona na parafialnej stronie internetowej.

 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

 
Termin i miejsce:

 
4 września 2022r. (niedziela).
 
Czernica kościół parafialny po Mszy świętej o g. 8.00 i 12.15
 
Chrośnica – kościół filialny po Mszy świętej o g. 11.00
 
 
Sposób głosowania:

 
Każdy uprawniony mieszkaniec parafii przy wyjściu z kościoła otrzyma 2 karty do głosowania:
 
 1. Karta głosowania nr 1. - na kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD)
 
 2. Karta głosowania nr 2. - na kandydatów do Parafialnej Rady Ekonomicznej (PRE)
 
 
Na każdej karcie do głosowania, w kratce przy nazwisku kandydata, głosujący stawia krzyżyk oddając na niego głos. Możliwe jest zagłosowanie na maksymalnie dwóch kandydatów z każdej karty. Po dokonaniu wyboru i zakreśleniu swojego kandydata lub kandydatów, karty wyborcze głosujący wrzuca do wystawionej przed kościołem urny wyborczej!
 

W przypadku zaznaczenia więcej niż dwóch kandydatów na jednej karcie, dopisania przez głosującego dodatkowego nazwiska na kartę lub oddania pustej karty - karta jest nieważna!
 

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów, czuwać będzie Komisja Wyborcza powołana przez ks. proboszcza.


Wyniki wyborów i nowy skład Rady Parafialnej zostanie podany do wiadomości wiernych po wydaniu Dekretu przez Biskupa Legnickiego. 
proboszcz, ks. Tomasz TYTERA

3. WZÓR PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ KARTY WYBORCZEJ

4. LISTA KANDYDATÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ I EKONOMICZNEJ
Wróć do spisu treści